Kirsten Franken (psychiater)

Het vooral werken in de spoedzorg is een bewuste keuze voor Kirsten Franken. Kirsten werkt onder andere als psychiater bij de spoedpoli van het expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof én bij de IHT van de volwassenentak van Reinier van Arkel. “In een crisis is de motivatie voor verandering vaak het grootst. Op het scherpst van de snede is iedereen - de cliënt zelf, de naaste omgeving én de zorgprofessional- sterk gemotiveerd.”

"Het werk op de spoedpoli van Herlaarhof geeft me veel voldoening; op het scherpst van de snede is de motivatie tot verandering vaak groot!"

“Voor mij is de spoedzorg het allerleukste wat er is. Je werkt er in gezamenlijkheid aan één plan, met een veelheid en grote verscheidenheid aan mensen. Iedereen die vanuit zijn expertise of ervaring kan bijdragen aan het verwezenlijken van het plan haakt aan; de jeugdige of volwassene zelf, (pleeg-) ouders, huisarts en in de kinder- en jeugdpsychiatrie bijvoorbeeld ook school, het wijkteam, jeugdzorg, opa’s en oma’s en ervaringsdeskundigen. Ik ken weinig casussen waarin het niet lukt een gemeenschappelijk doel te formuleren. De samenwerkingsgerichtheid is juist door de crisissituatie heel groot. Ik ken vrijwel geen ouders die niet het beste met hun kind voorhebben, waardoor er direct al gezamenlijkheid is. Fijn is ook dat ik de kans krijg bij Reinier van Arkel om zowel in de volwassen- als in de jeugd spoedzorg te werken aangezien deze teams elkaar qua kennis heel mooi aanvullen”.

 

Volle breedte voorhanden

Naast haar werkplek bij de spoedpoli van Herlaarhof en het IHT team van de volwassenenzorg is ze actief bij het team ontwikkelingsproblematiek voor kinderen en jeugdigen met ADHD, autisme of anderszins problemen in hun ontwikkeling. Die afwisseling in werkplekken is een van de zaken die haar aanspreekt bij Reinier van Arkel. “De volle breedte van het psychiatrische vakgebied is hier voorhanden. Dat biedt mij veel mogelijkheden tot afwisseling en sluit aan op mijn brede interesse.”  Van kinder- en jeugd tot ouderenpsychiatrie, van ambulant outreachend tot klinisch en van generalistische basis ggz tot topklinische ggz.

Lees het artikel over de spoedpoli Herlaarhof in Reinier magazine

 

Maatschappelijke relevantie

Bijdragen aan maatschappelijk relevante thema’s vormt een rode draad in de loopbaan van Kirsten die - voordat ze zich specialiseerde tot psychiater-  werkte als arts maatschappij en gezondheid en forensisch arts bij de GGD en als jeugdarts psychiatrie bij Herlaarhof. De spoedpoli waar ze aan verbonden is, is hier een voorbeeld van. “Met een nieuw en groeiend team geven we inhoud aan spoedvragen. Soms hebben kinderen en jongeren snel hulp nodig en is de wachttijd te lang. Of heeft een kind of jongere op de poli tijdelijk net even wat meer of intensievere zorg nodig. We sluiten dan kortstondig, intensief en outreachend aan met onze expertise. Het doel is snel en flexibel hulp bieden, liefst in de thuissituatie. De spoedpoli draagt er zo aan bij dat de reguliere poli’s de lopende zorgvraag zo adequaat mogelijk kunnen continueren. Ook bij spoedvragen voor kinderen en jeugdigen die in zorg zijn bij een andere zorgverlener in het netwerk, vliegen we in. Daarnaast kan het ook zijn dat we op afstand ondersteunen door consultatie te bieden aan bijvoorbeeld huisartsen. Zo bezien is de spoedpoli naast een behandelaanbod, een vorm van preventie die helpt een onnodige toestroom tot de jeugdggz te voorkomen en bijdraagt aan een reductie van de lange wachtlijsten,” aldus Kirsten.

 

Onderzoekklimaat zorgt voor extra voeding en inspiratie

Reinier van Arkel hecht waarde aan de continue doorontwikkeling van de zorg. Zo maken we momenteel nadrukkelijk de zorginhoudelijke beweging naar netwerkzorg. Opleiden en wetenschappelijk onderzoek zijn daar in filosofie van Reinier van Arkel niet los van te zien.
Kirsten: “Die continue doorontwikkeling zorgt voor beweging en dynamiek. Met soms flinke discussies, maar vanuit een fijne Brabantse sfeer en collegialiteit. Het feit dat Reinier van Arkel een opleidingsinstelling is biedt mooie ‘aanvullende’ mogelijkheden; van het superviseren van arts-assistenten tot het intern of landelijke meewerken aan scholingsprogramma’s. Het zorgt voor extra voeding, houdt me scherp en biedt inspiratie.”