Reinier+ Klinische zorg

Een klinische opname is een zo kort mogelijke interventie in het ambulante proces. Onze klinische zorg is beschikbaar daar waar een tijdelijke opname nodig is. De regie over de behandeling blijft hierbij in handen van het regioteam en/of specialistische team en wordt samen met het verpleegkundig team en de behandelaren van de afdeling vorm gegeven. Onze klinische zorg vervult een belangrijke taak voor de ouderenpsychiatrie (zoals beschreven bij en in samenwerking met Reinier²) en de ziekenhuispsychiatrie.

Ziekenhuispsychiatrie is gericht op cliënten met combinaties van lichamelijke en psychische problemen. We richten ons daarmee op taken die passen bij een medisch psychiatrisch unit en liaisonpsychiatrie. Mede gezien de uitbreidende maatschappelijke taken van het moderne ziekenhuis (met daarbij ook de huisartsenpost en spoedeisende hulp) heeft de ziekenhuispsychiatrie daarnaast een brede functie als een schakelpunt in de geestelijke gezondheidszorg: het verbeteren van de overgang en samenwerking tussen ziekenhuis en ggz.

Reinier van Arkel beschikt over een functie ziekenhuispsychiatrie die een integraal onderdeel is van de instelling, hetgeen de aansluiting met de andere ggz-functies in belangrijke mate faciliteert. De ziekenhuispsychiatrie is gehuisvest in het Jeroen Bosch Ziekenhuis wat daarnaast zorgt voor een unieke positie als ggz in het ziekenhuis. De zorg ontwikkelt zich hier op eigentijdse wijze door zowel in de context en de bedoeling van Reinier van Arkel als die van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
Wij richten ons op een goede doorstroom, uitstroom, aansluiting, samenwerking vanuit de ziekenhuispsychiatrie met de ambulante mogelijkheden van Ypse, Reinier² en netwerkpartners. Naast herstel werken we aan gerichte behandeling van het ziektebeeld en natuurlijk doen we dat dicht bij de context, dichtbij en samen met de naasten, in nauwe samenwerking met de huisarts en bij voorkeur in de thuissituatie.