Reinier+

Specialistische poliklinische psychiatrie, ziekenhuispsychiatrie en ouderenpsychiatrie

Reinier+ biedt specialistische ggz-zorg bestaande uit diagnostiek, consultatie, behandeling en indien nodig korte opname, aan mensen met een ernstige psychische aandoening en aan mensen met een verhoogd risico op een chronisch beloop van de aandoening.

De zorg van Reinier+ is vormgegeven in specialistische behandelteams en klinische zorg. Deze zorg willen wij steeds meer organiseren in samenwerking met ‘de wijk’ en gaan we aanvullen met zorg uit ‘regioteams’.

Specialistische behandelteams
Onze specialistische behandelteams bieden diagnostiek- en behandeltrajecten primair gericht op symptomatisch herstel (binnen de context van de zes levensgebieden zoals gedefinieerd binnen het concept positieve gezondheid) met een duidelijk behandeldoel en behandelduur. De zorgteams zijn ingesteld op de verschillende diagnosen en kennen samen een zeer breed spectrum van methodieken en behandelvormen.
Om onze expertise zo effectief mogelijk in te zetten werken we, daar waar nodig, samen met andere teams intern, en netwerkpartners extern.

Regioteams
In de toekomst zullen we vanuit regioteams triage en consultatie aanbieden voor cliënten en hun naasten woonachtig in deze regio’s. Ze opereren naast en in samenwerking met de regionale FACT- en ART-teams en bieden ondersteunende contacten, passend bij de specialistische vraag van de cliënt. Ze bieden continuïteit aan de cliënt en naasten van Reinier+ gedurende het gehele behandeltraject, waarbij verpleegkundigen als casemanagers, de cliënt en zijn resourcegroep blijven begeleiden.

Klinische zorg
Een klinische opname is een zo kort mogelijke interventie in het ambulante proces. Onze klinische zorg is beschikbaar daar waar een tijdelijke opname nodig is. De regie over de behandeling blijft hierbij in handen van het regioteam en/of specialistische team en wordt samen met het verpleegkundig team en de behandelaren van de afdeling vorm gegeven. Onze klinische zorg vervult een belangrijke taak voor de ouderenpsychiatrie (in samenwerking met Reinier²) en de ziekenhuispsychiatrie.