Bij- en nascholing

Opleiden en leren is een continu proces dat van groot belang is voor de kwaliteit van de zorg en voor de kwaliteit van onze medewerkers. Het team Leren van de Reinier Academie ontwikkelt en organiseert bij- en nascholing voor alle medewerkers en adviseert teams bij het opstellen van teamontwikkelplannen.

Blended learning

Reinier van Arkel biedt zowel online als klassikaal onderwijs. Een training bestaat meestal uit een combinatie van beide vormen (blended learning). Alle e-modules kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden. Kennis wordt online opgedaan en klassikaal vindt er verdieping en toepassing in de praktijk plaats.

Voor alle medewerkers is er een online catalogus van het na- en bijscholingsaanbod beschikbaar waar ze zichzelf kunnen inschrijven en een portfolio opbouwen.

Continu ontwikkelen

Reinier van Arkel hecht waarde aan continue doorontwikkeling van de zorg. We volgen hierbij de laatste ontwikkelingen om excellente zorg te bieden. Onze zorgprofessionals geven hier in de eerste plaats vorm en inhoud aan; door de continue samenwerking met de cliënt, naasten en andere stakeholders weten wij wat goed is en wat nog beter kan. Zij kunnen rekenen op ondersteuning van programmaleiders, kwaliteitsmedewerkers, vakgroepen, kenniscentra en kenniszwermen.

Brabant academie

Zorgontwikkeling wordt daarnaast gestimuleerd en gevoed door opleiding en onderzoek in de Reinier Academie. Dit doen we deels ook in de Brabant Academie (A59), een samenwerkingsverband van vier ggz-organisaties in de regio.

Daarnaast leveren we in A59 verband op vier thema’s hoog specialistische zorg;

  • Psychotraumacentrum Zuid-Nederland
  • niet- aangeboren hersenletsel (NAH)
  • gedragsproblemen bij PHS
  • somatische symptomenstoornis

Onze contactgegevens

Team Leren
[email protected]

Bezoekadres
Bethaniestraat 2
5211 LJ ‘s-Hertogenbosch