Herstelondersteunende netwerkzorg in de ggz

 

Senior onderzoeker: Koen Westen
e-mail[email protected]

Koen Westen | Avans Hogeschool

In het netwerk wordt triadisch, multidisciplinair en op basis van gezamenlijke besluitvorming gestreefd naar een gewenste vorm van kwaliteit van leven van de cliënt. Er is aandacht voor de inzet van eigen ervaring van de cliënt, naasten en professionals, het terugdringen van dwang en drang en het verkorten van een eventuele opname door effectief ontslaggericht te werken. Reinier van Arkel omarmt hierbij de principes van herstelondersteunende zorg en positieve gezondheid. De combinatie van netwerkgericht werken en herstelondersteunende zorg vraagt om nieuwe werkwijzen en competenties. Het is van belang de implementatie, tevredenheid met en het effect ervan praktijkgericht te onderzoeken.

De onderzoekslijn wil ruimte bieden om vraagstukken vlot en bottum-up uit te diepen. Vraagstukken komen uit de organisatie, op initiatief van een opleideling, medewerker/team, vanuit kwaliteitszorg of management en uiteraard ook vanuit de cliënt/naaste. Ook kunnen vraagstukken opgepikt worden in de samenwerking met netwerkpartijen.

Voorbeelden van onderzoeksvragen:

 • Hoe kan de verbinding tussen zorgmodellen of domeinen worden belegd zodat de cliënt en zijn naasten continuïteit en samenhang ervaren?
 • Hoe draagt behandeling binnen zorgmodellen bij aan de afzonderlijke elementen van positieve gezondheid?
 • Is het werken met deze zorgmodellen effectief in die zin dat er meer of sneller herstel optreedt?
 • Dragen de modellen bij aan een hogere cliënttevredenheid en welke elementen dan specifiek?
 • Hoe kan een verpleegkundige methodiek bijdragen aan terugdringen van dwang en drang?
 • Wat zijn doeltreffende online hulpmiddelen voor triadisch werken?
 • Hoe kan ervaringsdeskundigheid effectief ingezet ten behoeve van herstel gedurende klinische opname?
 • Welke factoren dragen bij aan optimale sociale inclusie in een ART-woonvorm?

Het onderzoek binnen deze onderzoekslijn wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met drs. Koen Westen (Avans Hogeschool). Een actieve en inspirerende rol van cliënten, naasten en ervaringsdeskundigen wordt gerealiseerd door hen te betrekken bij de ontwikkeling van de onderzoekslijn.

Projecten

 • Geraakt door de COVID-19 pandemie – onderzoek naar de ervaringen van verpleegkundigen
 • Het meetbaar maken van de cliënttevredenheid binnen het regioteam van Reinier van Arkel
 • De Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeksruimte (SPOR) bij Reinier van Arkel: Wat heeft de IHT- verpleegkundige nodig in het coördineren van het proces en in de samenwerking met andere instanties?
 • Het duurzaam bespreekbaar maken van gezonde seksualiteit en intimiteit
 • Implementatie van de Yucelmethode op Medium Care
 • Designing a playful probing system towards patient self-management