De opleidingen

De postacademische opleidingen voor psychologen, die ook voor (ortho)pedagogen en gezondheidswetenschappers toegankelijk zijn, bestaan uit:
  • opleiding voor gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) BIG
  • psychotherapeut BIG
  • gezondheidszorg psycholoog specialist (klinisch psycholoog) BIG

Er bestaat een aparte kinder- en jeugdvariant.

De opleiding voor gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut zijn BIG-geregistreerde basisopleidingen (art. 3) en vormen een wettelijke voorwaarde om te kunnen werken in de GGZ. De gezondheidszorgpsycholoog specialist (klinisch psycholoog) is een BIG-geregistreerde specialistenopleiding (art. 14), vergelijkbaar met de opleiding tot psychiater.

Reinier van Arkel heeft een samenwerkingsverband in de vorm van een stichting met het RINO Zuid Nederland, dat de cursorische opleidingen aanbiedt. Het is mogelijk in uitzonderlijke gevallen een beroep te doen op opleidingsplaatsen buiten de eigen regio, dit dient met het RINO Zuid Nederland en de betreffende hoofdopleider overlegd te worden.

Voor de kinder- en jeugdvariant gezondheidszorg psycholoog specialist (klinisch psycholoog) is er landelijk een opleiding ondergebracht bij stichting BoPP Midden Nederland.

P-opleidingsteam

Paul van der Heijden is P-opleider.
Maaike Laurant is waarnemend P-opleider.

Marleen de Groot-Heupner, Jane de Bont en Yvonne Montfoort zijn de praktijkopleiders.

Praktische informatie

Algemene en specifieke informatie over de opleidingen staan op de site van RINO Zuid Nederland Eindhoven en BoPP Midden Nederland. Hier zijn ook de opleidingsreglementen, lesroosters, beoordelings- en evaluatieformulieren en dergelijke te vinden.

Vacaturestellingen
Voor externe werving wordt de vacature geplaatst op de RINO-sites van Eindhoven en Utrecht. Gevraagde vereisten zijn een LOGO-verklaring (voldoende vooropleiding) verkrijgbaar bij het SPON in Nijmegen, alsook een referentiebrief van een praktijkopleider, docent, professional of manager in de praktijk.

Welke vooropleiding is nodig
Afgestudeerde academici in de gedragswetenschappen (psychologen, (ortho)pedagogen en geestelijke gezondheidskunde) komen in aanmerking voor toelating tot de opleiding.

RINO Zuid Nederland EindhovenPDO-GGZ Utrecht

Een goed opleidingsklimaat

Als P-opleider ben ik verantwoordelijk voor alle psychologische vervolgopleidingen die Reinier van Arkel in huis heeft. Samen met Maaike Laurant -klinisch psycholoog- ben ik verantwoordelijk voor de inrichting van hun opleidingsplaatsen, evalueer hun functioneren en zorg in het algemeen voor een kwalitatief goed opleidingsklimaat.

Paul van der Heijden

Opleider psychologen, klinisch psycholoog en wetenschappelijk onderzoeker

Opleidingsplaatsen tot GZ-Psycholoog: RSV: achtergrondinformatie over leerroutes en deelnemende organisaties

Leerroute 1

Leerjaar 1: Reinier van Arkel, FACT – ouderen
FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Het team FACT Ouderen is er voor cliënten met een ernstige psychische aandoening (EPA) die 60 jaar of ouder zijn en die tevens moeilijkheden ervaren op andere levensgebieden. Denk aan wonen, werken, sociale contacten, financiën, etc. Je werkt in een multidisciplinair team, waarbij je dankzij het shared caseload-principe ook echt als een team werkt.

Leerjaar 2: Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch is een groot opleidingsziekenhuis waar een breed palet aan zorg wordt geboden door ruim 260 medisch specialisten. De vakgroep Medische Psychologie verzorgt klinisch en poliklinisch psychodiagnostiek, advisering en kortdurende behandeling, zowel individueel als in groepen. Er wordt zoveel mogelijk multidisciplinair samengewerkt. Het gaat hierbij om zowel klinische als poliklinische (neuro)psychologische diagnostiek, indicatiestelling en behandeling. Verwijzingen voor behandeling komen vanuit alle medisch specialismen; neuropsychologische diagnostiek wordt vooral gedaan voor geriatrie en neurologie.

Leerroute 2

Leerjaar 1: CO-EUR

Co-eur is een specialistische GGZ-instelling die eetstoornissen behandelt in een ambulante setting. De eetstoornissen die er behandeld worden zijn anorexia nervosa (licht), boulimia nervosa, binge-eating disorder, ARFID en de andere gespecificeerde voedings-of eetstoornis.

Co-eur beschouwt het als haar missie een toonaangevend behandel-, kennis- en expertisecentrum te zijn op het gebied van eetstoornissen en daarmee gepaard gaande andere psychische problematiek. Onze cliënten krijgen een op maat gemaakte multidisciplinaire behandeling. Dit houdt in dat de behandeling naast psychologie, ook uit de onderdelen diëtetiek, PMT en somatiek kan bestaan. Tijdens je praktijkstage bij Co-eur op locatie Vught ga je intakes doen, stel je behandelplannen op, voer je psychologisch onderzoek uit, participeer je in het MDO en indicatiestelling, behandel je eetstoornissen middels evidence based protocollen en kan je als co-therapeut deelnemen aan groepstherapieën en systeemgesprekken.

Leerjaar 2: Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch is een groot opleidingsziekenhuis waar een breed palet aan zorg wordt geboden door ruim 260 medisch specialisten.

Tolbrug locatie Atlent is er voor kinderen en jongvolwassenen in de leeftijd van 0 tot 21 jaar met een lichamelijke en/of meervoudige beperking of langdurige ziekte. Atlent biedt onderwijs, revalidatiezorg, dagbesteding, arbeidstoeleiding en opvang onder één dak. De psycholoog werkt niet alleen met het kind of de jongere, maar betrekt ook diens systeem. Er wordt nauw samengewerkt met Mytylschool Gabriël, CELLO en SWZ. Het behandelteam levert naast poliklinische revalidatiebehandeling tevens behandeling aan de leerlingen van de Mytylschool en de therapeutische peutergroepen in ‘s-Hertogenbosch.

Leerroute 3

Leerjaar 1: Reinier van Arkel, Regioteam

Het regioteam is een multidisciplinair team dat actief is binnen de eerste fase van de behandeling. Daarnaast bestaat een deel van de werkzaamheden uit inhoudelijke consultatie aan (potentiële) verwijzers. We richten ons nadrukkelijk vanaf het moment van aanmelding op het zoeken van de samenwerking met en binnen het netwerk van de cliënt. Hierin zijn het eerste contact, een goede telefonische screening van de cliënten en een transdiagnostische blik van groot belang. De hulpvraag van de cliënt is leidend, hierop sluit het herstelgerichte behandelaanbod van het regioteam naadloos aan. Uniek in de aanpak is dat de cliënt vanaf het moment van intake direct met de hulpvraag aan de slag kan door middel van (online) behandelmodules, stabilisatiegroep of ander groepsaanbod. Zo borgen we samen tijdige, kundige diagnostiek en richten we samen met de cliënt de blik op het vormgeven van het herstel zodra dit mogelijk is. Hierin werkt het regioteam nauw samen met de Herstelacademie De Stijl en andere netwerk- en ketenpartners.

Leerjaar 2: Kentalis – standplaats Eindhoven

Wie je bent is zeker zo belangrijk als wat je al kunt. Laat jezelf zien en kom werken bij Kentalis! Jouw werk draagt bij aan goede zorg en goed onderwijs voor onze cliënten en leerlingen. Jij gaat op zoek naar de manier van communiceren die het best bij hen past. Jij helpt ze stap voor stap verder om naar vermogen mee te doen aan het leven van alledag. Dat maakt jouw werk waardevol. Samen staan wij voor één Kentalis.

Koninklijke Kentalis is een landelijke organisatie voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben. Wij vinden het belangrijk dat zij kunnen communiceren met anderen, worden begrepen en kunnen meedoen aan de samenleving. Zij kunnen bij ons terecht voor onderzoek, diagnostiek, zorg en onderwijs.

Je gaat werken en leren binnen de extramurale zorg met de doelgroep doof/ slechthorend/ doodblind of met de doelgroep TOS. Als behandelcoördinator/ gz-psycholoog in opleiding ben je verantwoordelijk voor de diagnostiek, het behandelproces en de coördinatie van de zorg . Onze cliënten zijn voornamelijk kinderen en jongeren, en af en toe volwassenen. Naast een auditieve/ communicatieve beperking hebben zij vaak bijkomende ontwikkelingsproblematiek en/of psychische problematiek. Per cliënt kijk je wat hij of zij nodig heeft om zich verstaanbaar te maken en begrepen te voelen. Loopt een cliënt vast in zijn of haar ontwikkeling dan ga jij samen met de cliënt, het cliëntsysteem en het multidisciplinaire onderzoeks- en behandelteam kijken wat de cliënt nodig heeft. De complexiteit van de problematiek van zowel de cliënt als diens systeem maakt de diagnostiek en behandeling uitdagend.

Je voert intakegesprekken ter verduidelijking van hulpvraag en het daarop laten aansluiten van een passend zorgprogramma. In afstemming met de cliënt en het cliëntsysteem stel je onderzoeksvragen en/ of behandeldoelen. Jij bent verantwoordelijk voor de inhoud van het behandelplan en ziet toe op de uitvoering, evaluatie, voortgang en eventuele bijstelling ervan. Je verricht psychodiagnostisch onderzoek integreert de onderzoeks- en observatiegegevens van de verschillende disciplines. Je adviseert de cliënt en het cliëntsysteem. Je zit  multidisciplinaire behandeloverleggen voor en samen met het behandelteam zet je de behandellijnen uit. Je voert desgewenst gespecialiseerde behandelingen uit (o.a. CGT, EMDR, strategietraining executieve functies). Je voert gesprekken en onderhoudt contact met cliënt, ouders, verwijzers, in- en externe zorgprofessionals en scholen. Je denkt mee over het verbeteren van de zorg en het optimaliseren van het behandelaanbod van de unit en methodiekontwikkeling.

Leerroute 4

Leerjaar 1: Reinier van Arkel, Psychotraumacentrum Zuid-Nederland (PTC-ZN)
Het PTC (Psychotraumacentrum Zuid-Nederland) is een bovenregionaal onderzoeks-, behandel- en kennis en onderzoekscentrum en specialist in de behandeling van mensen met (complexe) Post Traumatische Stress Stoornissen (PTSS). Het PTC draagt het keurmerk TOPGGZ. Het multidisciplinaire team heeft als missie het ontwikkelen en bieden van kwalitatief hoogwaardige diagnostiek en behandeling van posttraumatische stressstoornissen in de specialistische en hoog specialistische GGZ, waarbij de kwaliteit van de behandeling is aangemerkt als TOPGGZ. Het PTC heeft naast deze generieke traumabehandeling expertise opgebouwd in de zorg voor een aantal specifieke doelgroepen waaronder: veteranen, geüniformeerden, asielzoekers, vluchtelingen en statushouders. Onderzoek en innovatie van zorg staat bij dit team hoog in het vaandel.

Binnen het Psychotraumacentrum Zuid Nederland hebben we een breed en divers zorgaanbod, ambulant en klinisch. Het PTC heeft de expertise om contextuele en systemische factoren, die van invloed zijn op aard en ernst van deze problematiek én op beloop en effect van de behandeling, te integreren in de traumabehandelingen en zorgprogramma’s. Momenteel lopen er een aantal onderzoeken naar vernieuwende gezinsbehandelingen waarin PTSS-problematiek een rol speelt. Qua samenwerkingen werkt het PTC veel met nationale en internationale (netwerk) partners. Het PTC is internationaal actief binnen diverse kennisdelingsnetwerken en neemt zowel binnen als buiten Reinier van Arkel een voortrekkersrol op zich in de beweging richting netwerkpsychiatrie.

Leerjaar 2: ZorgGroep Elde Maasduinen (ZGED)

Als psycholoog in de ouderenzorg werk je in een dynamische omgeving, waar geen dag hetzelfde is. ZGEM biedt intensieve zorg en ondersteuning aan ouderen en heeft verschillende expertises in huis zoals zorg voor cliënten met dementie en zeer ernstig probleemgedrag, een geriatrische revalidatie afdeling en leveren we cultuur sensitieve zorg en obesicare. De vakgroep bestaat uit 9 (GZ-)psychologen (i.o.). Je werkt op onze locaties in de regio Boxtel.

Als PIOG binnen ZGEM ben je verantwoordelijk voor het doen van (psycho)diagnostisch onderzoek, behandelen en begeleiden van cliënten met (complexe) psychische, gedrags- en of cognitieve problematiek en het daarmee bevorderen van de kwaliteit van leven voor de cliënten. Je werkt in een multidisciplinair team en begeleidt zorgteams, familie en mantelzorgers.

Leerroute 5

Leerjaar 1: Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch is een groot opleidingsziekenhuis waar een breed palet aan zorg wordt geboden door ruim 260 medisch specialisten.

De werkzaamheden bij de sectie Kind en Jeugd van de vakgroep Medische Psychologie betreffen diagnostiek, behandeling en consultatie van patiënten tussen 0 tot 18 jaar en vinden vooral poliklinisch maar ook klinisch plaats op verwijzing van met name de kinderartsen. Er wordt gewerkt binnen verschillende zorgpaden en multidisciplinaire teams en niet alleen met de kinderen/jongeren zelf, maar ook met het systeem om hen heen. Doelgroepen zijn onder andere kinderen met chronische ziekten, aanhoudende lichamelijke klachten, eet- en voedinggerelateerde problemen, incontinentieproblemen en medisch trauma.

Leerjaar 2: De Viersprong, locatie Den Bosch

Wij zijn een hoogspecialistische organisatie die aan volwassenen en jeugdigen effectieve behandelingen op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen en gedragsproblemen biedt. Onderzoek, innovatie en kennisoverdracht staan hoog in het vaandel, door energie te steken in wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen we steeds doelmatigere behandelingen. We zijn TOPGGz gecertificeerd en geloven dat onze medewerkers het verschil maken, blijven zoeken naar mogelijkheden en nooit zijn uitgeleerd.

In je opleidingsjaar bij de Viersprong in Den Bosch zul je voor de helft van je uren werkzaam zijn in een van onze behandelteams en voor de ander helft werkzaam zijn voor ons “voordeur” team. De doelgroep waar je mee komt te werken zijn jongeren en gezinnen met persoonlijkheidsproblematiek, ernstige gedragsproblemen en/of systeemproblematiek. In het behandelteam ga je leren om therapie te bieden aan jongeren/kinderen en hun ouders binnen een ambulante omgeving, waarbij je samenwerkt binnen een multidisciplinair team. Je hebt de mogelijkheid om intensief samen te werken met toegewijde collega’s waarbij teamsupervisie en intervisie vaste onderdelen zijn van het behandelprogramma. Er bestaat dus voldoende ruimte om te reflecteren en te leren van elkaar. Het team bestaat uit een klinisch psycholoog, psychotherapeut, GZ-psycholoog, psychiater, systeemtherapeut en sociotherapeut. Samen wordt een behandeling op maat gegeven aan jongeren/kinderen en hun ouders. We richten ons binnen deze behandeling op jongeren en hun gezinnen met complexe emotionele vragen die een hoog risico lopen op de ontwikkeling van ernstige psychische problemen, in het bijzonder persoonlijkheidsstoornissen. Deze groep cliënten vormt een diverse groep, bijvoorbeeld wat betreft leeftijd, stadium van de aandoening, ernst en hulpvraag.

In het “voordeur” team leer je om te onderzoeken met behulp van intakegesprekken en diagnostiek welke behandeling het best aansluit bij de jongeren/kinderen en hun gezinnen. Je leert het gehele diagnostisch proces van intake, diagnostiek en indicatiestelling te doorlopen volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten, met oog voor kwaliteit bij een patiëntenpopulatie met ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Er wordt zowel classificerend als meer specialistisch psychologisch onderzoek verricht t.b.v. ‘eigen programma’s’, alsook voor derden in het kader van een second opinion of behandeladvies. Je maakt deel uit van het team diagnostiek en neemt deel als onderzoeker en adviseert ten aanzien van diagnostiek en behandeling van jeugd en hun systeem. In deze functie sta je in nauw contact met de behandelunits. Ook is er binnen het “voordeur” team ruimte om testdiagnostiek uit te voeren gericht op specifieke diagnostische vragen.

Leerroute 6

Leerjaar 1: Trubendorffer

Trubendorffer is specialist op het gebied van ambulante verslavingszorg. De organisatie is opgericht door Dick Trubendorffer wie jarenlang zelf verslaafd was. Dick kickte in 1996 in Amerika af. De behandeling die hij daar volgde, bestond in Nederland niet. Bij terugkomst had Dick één wens: het mogelijk maken voor andere verslaafden om op dezelfde manier af te kicken.

In Amsterdam opende in 2005 de eerste Trubendorffer locatie. Vandaag de dag is Trubendorffer een toonaangevende organisatie binnen de verslavingszorg met 7 behandellocaties door heel Nederland, te weten in Amsterdam, Tilburg, Maastricht, Den Haag, Den Bosch, Utrecht en Nijmegen. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Amsterdam.

Onze ambulante behandelmethode verkleint de kans op een terugval. Wij geloven dat iedereen op deze manier een leven zonder actieve verslaving tegemoet kan gaan.

Leerjaar 2: De Viersprong, locatie Amsterdam

Wij zijn een hoog specialistische organisatie die aan volwassenen en jeugdigen effectieve behandelingen op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen en gedragsproblemen biedt. Onderzoek, innovatie en kennisoverdracht staan hoog in het vaandel, door energie te steken in wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen we steeds doelmatigere behandelingen. We zijn TOPGGz gecertificeerd en geloven dat onze medewerkers het verschil maken, blijven zoeken naar mogelijkheden en nooit zijn uitgeleerd.

Opleidingsplek bij de Viersprong

In je opleidingsjaar bij de Viersprong in Amsterdam zul je voor de helft van je uren werkzaam zijn in een van onze behandelteams en voor de ander helft werkzaam zijn voor ons “voordeur” team. De doelgroep waar je mee komt te werken zijn (jong)volwassen cliënten waarbij sprake is van persoonlijkheidsproblematiek. In het behandelteam ga je leren om therapie te bieden aan volwassenen binnen een ambulante omgeving, waarbij je samenwerkt binnen een multidisciplinair team. Je hebt de mogelijkheid om intensief samen te werken met toegewijde collega’s waarbij teamsupervisie en intervisie vaste onderdelen zijn van het behandelprogramma. Er bestaat dus voldoende ruimte om te reflecteren en te leren van elkaar. Het team bestaat uit een klinisch psycholoog, psychotherapeut, GZ-psycholoog, psychiater, systeemtherapeut en sociotherapeut.  Samen wordt een behandeling op maat gegeven aan volwassenen. We richten ons binnen deze behandeling op volwassenen met een persoonlijkheidsstoornis. Waar mogelijk wordt ook het systeem van de client betrokken. Deze groep cliënten vormt een diverse groep, bijvoorbeeld wat betreft leeftijd, stadium van de aandoening, ernst en hulpvraag.

In het “voordeur” team leer je om te onderzoeken met behulp van intakegesprekken en diagnostiek welke behandeling het best aansluit bij onze cliënt. Je leert het gehele diagnostisch proces van intake, diagnostiek en indicatiestelling te doorlopen volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten, met oog voor kwaliteit bij een patiëntenpopulatie met ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Er wordt zowel classificerend als meer specialistisch psychologisch onderzoek verricht t.b.v. ‘eigen programma’s’, alsook voor derden in het kader van een second opinion of behandeladvies. Je maakt deel uit van het team diagnostiek en neemt deel als onderzoeker en adviseert ten aanzien van diagnostiek en behandeling van onze cliënt. In deze functie sta je in nauw contact met de behandelunits. Ook is er binnen het “voordeur” team ruimte om testdiagnostiek uit te voeren gericht op specifieke diagnostische vragen.

Leerroute 7

Leerjaar 1: Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch is een groot opleidingsziekenhuis waar een breed palet aan zorg wordt geboden door ruim 260 medisch specialisten.

De vakgroep Medische Psychologie verzorgt klinisch en poliklinisch psychodiagnostiek, advisering en kortdurende behandeling, zowel individueel als in groepen. Er wordt zoveel mogelijk multidisciplinair samengewerkt. Het gaat hierbij om zowel klinische als poliklinische (neuro)psychologische diagnostiek, indicatiestelling en behandeling. Verwijzingen voor behandeling komen vanuit alle medisch specialismen; neuropsychologische diagnostiek wordt vooral gedaan voor geriatrie en neurologie.

Leerjaar 2: Cluster ontwikkelingsproblematiek – LVB & Psychiatrie (LVB-P)
Cluster ontwikkelingsproblematiek bestaat uit 3 subteams, namelijk team Autisme, team ADHD en team LVB &psychiatrie. Team LVB & Psychiatrie is binnen het cluster ontwikkelingsproblematiek een multidisciplinair team dat zich richt op de diagnostiek en behandeling van psychiatrische problematiek bij volwassenen met een Licht Verstandelijke Beperking (of zwakbegaafdheid). Het behandelaanbod bestaat zowel uit klachtgerichte behandelingen als behandelingen gericht op persoonlijkheidsproblematiek aangepast op het niveau van de cliënt. Binnen de behandeling is de samenwerking met het steunsysteem (waaronder ook de ketenpartner) een onmisbaar onderdeel. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met de andere subteams binnen het cluster en waar nodig vindt diagnostiek en behandeling van bovengenoemde 3 doelgroepen gezamenlijk plaats.

Leerroute 8

Leerjaar 1: Cello

Als medewerker van Cello zet je je iedere dag in om mensen met een beperking fijn te laten wonen, werken, leren en ontspannen. Om hierin succesvol te zijn, krijg jij van ons de ruimte. De ruimte om te ontdekken en te groeien in je werk en om je fit en vitaal te blijven voelen. Ook als je nog niet het juiste diploma hebt of onvoldoende werkervaring, ben je welkom bij Cello. We kijken samen naar jouw talenten, competenties en wensen. Jij staat, samen met onze cliënt, op één. Bij Cello doe jij ertoe.

Leerjaar 2: FACT
FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Het FACT zet zich in voor volwassen cliënten met ernstige psychiatrische problematiek, die hierdoor ook moeilijkheden ervaren op andere levensgebieden. Denk aan wonen, werken, sociale contacten, financiën, etc. Je werkt in een multidisciplinair team, waarbij je dankzij het shared caseload-principe ook echt als een team werkt.

Het team overlegt dagelijks over cliënten die extra zorg nodig hebben. Door de mogelijkheid om onze ambulante zorg uit te breiden, lukt het vaak om een opname in een psychiatrische kliniek te voorkomen. Mocht een opname toch nodig zijn, dan blijft het FACT-team betrokken en verantwoordelijk voor de continuïteit van de behandeling. FACT-teams richten zich tijdens de behandeling niet alleen op de ziektesymptomen, maar juist ook op de totale gezondheid en het welbevinden van de cliënt. Het FACT-team werkt zoveel mogelijk samen met het sociale netwerk van de cliënt. Behandeling vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen omgeving, om zo goed mogelijk aansluiting te vinden bij zaken waar hij/zij tegenaan loopt. Als dat wenselijk is, zoekt het team ook contact met naasten, de buurt en eventueel andere instanties.

Leerroute 9

Leerjaar 1: De Viersprong, locatie Den Bosch

Wij zijn een hoog specialistische organisatie die aan volwassenen en jeugdigen effectieve behandelingen op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen en gedragsproblemen biedt. Onderzoek, innovatie en kennisoverdracht staan hoog in het vaandel, door energie te steken in wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen we steeds doelmatigere behandelingen. We zijn TOPGGz gecertificeerd en geloven dat onze medewerkers het verschil maken, blijven zoeken naar mogelijkheden en nooit zijn uitgeleerd.

Opleidingsplek bij de Viersprong

In je opleidingsjaar bij de Viersprong in Bergen op Zoom en/of Breda zul je voor de helft van je uren werkzaam zijn in een van onze behandelteams en voor de ander helft werkzaam zijn voor ons “voordeur” team. De doelgroep waar je mee komt te werken zijn jongeren en gezinnen met persoonlijkheidsproblematiek, ernstige gedragsproblemen en/of systeemproblematiek. In het behandelteam ga je leren om therapie te bieden aan jongeren/kinderen en hun ouders binnen een ambulante omgeving, waarbij je samenwerkt binnen een multidisciplinair team. Je hebt de mogelijkheid om intensief samen te werken met toegewijde collega’s waarbij teamsupervisie en intervisie vaste onderdelen zijn van het behandelprogramma. Er bestaat dus voldoende ruimte om te reflecteren en te leren van elkaar. Het team bestaat uit een klinisch psycholoog, psychotherapeut, GZ-psycholoog, psychiater, systeemtherapeut en sociotherapeut.  Samen wordt een behandeling op maat gegeven aan jongeren/kinderen en hun ouders. We richten ons binnen deze behandeling op jongeren en hun gezinnen met complexe emotionele vragen die een hoog risico lopen op de ontwikkeling van ernstige psychische problemen, in het bijzonder persoonlijkheidsstoornissen. Deze groep cliënten vormt een diverse groep, bijvoorbeeld wat betreft leeftijd, stadium van de aandoening, ernst en hulpvraag.

In het “voordeur” team leer je om te onderzoeken met behulp van intakegesprekken en diagnostiek welke behandeling het best aansluit bij de jongeren/kinderen en hun gezinnen. Je leert het gehele diagnostisch proces van intake, diagnostiek en indicatiestelling te doorlopen volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten, met oog voor kwaliteit bij een patiëntenpopulatie met ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Er wordt zowel classificerend als meer specialistisch psychologisch onderzoek verricht t.b.v. ‘eigen programma’s’, alsook voor derden in het kader van een second opinion of behandeladvies. Je maakt deel uit van het team diagnostiek en neemt deel als onderzoeker en adviseert ten aanzien van diagnostiek en behandeling van jeugd en hun systeem. In deze functie sta je in nauw contact met de behandelunits. Ook is er binnen het “voordeur” team ruimte om testdiagnostiek uit te voeren gericht op specifieke diagnostische vragen.

Leerjaar 2: Reinier van Arkel, COZ-polikliniek ouderen
De polikliniek ouderen bevindt zich in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) en maakt onderdeel uit van het Centrum voor Ouderen en Ziekenhuispsychiatrie (COZ).

Het multidisciplinaire team van de poli ouderen biedt zorg op maat voor ouderen met psychiatrische problemen. Er vindt zowel diagnostiek en indicatiestelling, als behandeling plaats. De poli ouderen richt zich qua behandeling met name op onder andere stemmingsstoornissen of angstproblematiek, middelenafhankelijkheid en onthoudingsverschijnselen en problemen met verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. Daarnaast richt men zich op behandeling van psychische klachten door een lichamelijke oorzaak of ten gevolge van het verouderingsproces en van dementie- en geheugenproblematiek in combinatie met gedragsproblemen. De poli werkt intensief samen met de kliniek ouderen binnen het COZ. Het is een vrij uniek gegeven dat deze kliniek, naast psychiatrische behandelingen, ook complexe, intensieve somatische zorg kan bieden.

Leerroute 10

Leerjaar 1: ZorgGroep Elde Maasduinen (ZGED)

Als psycholoog in de ouderenzorg werk je in een dynamische omgeving, waar geen dag hetzelfde is. ZGEM biedt intensieve zorg en ondersteuning aan ouderen en heeft verschillende expertises in huis zoals zorg voor cliënten met dementie en zeer ernstig probleemgedrag, een geriatrische revalidatie afdeling en leveren we cultuur sensitieve zorg en obesicare. De vakgroep bestaat uit 9 (GZ-)psychologen (i.o.). Je werkt op onze locaties in de regio Boxtel.

Als PIOG binnen ZGEM ben je verantwoordelijk voor het doen van (psycho)diagnostisch onderzoek, behandelen en begeleiden van cliënten met (complexe) psychische, gedrags- en of cognitieve problematiek en het daarmee bevorderen van de kwaliteit van leven voor de cliënten. Je werkt in een multidisciplinair team en begeleidt zorgteams, familie en mantelzorgers.

Leerjaar 2: Reinier van Arkel, POP poli
POP staat voor een samenwerkingsverband tussen de specialismen Psychiatrie, Obstetrie (=Verloskunde) en Pediatrie (=Kindergeneeskunde). Samen bieden we hulp aan vrouwen met psychische klachten voor, tijdens en/of na de zwangerschap. De POP-poli bevindt zich in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) en maakt onderdeel uit van het Centrum voor Ouderen en Ziekenhuispsychiatrie (COZ).

De POP-poli is erop gericht om vrouwen die psychische problemen ondervinden te ondersteunen en begeleiden om hun zwangerschap, bevalling en kraamtijd zo goed mogelijk te laten verlopen. Het multidisciplinair team werkt nauw samen met gynaecologen, medisch psychologen en kinderartsen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Binnen de POP-poli biedt men verschillende vormen van begeleiding en behandeling, zoals psycho-educatie rond de bevalling en kraamtijd, psychologische behandeling (waaronder psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR en groepsbehandelingen), sociaalpsychiatrische hulp, medicatie en psychiatrisch intensieve thuiszorg.

Leerroute 11

Leerjaar 1: Ypse

Ypse Generalistische Basis GGZ, Psychologie en Preventie, heeft tot doelstelling om mensen met allerlei psychische klachten te behandelen en te begeleiden. Daarnaast behoort de vroegtijdige preventie van klachten tot het aandachtsgebied van Ypse. Voorbeelden van klachten waar u behandeling en/of begeleiding voor kunt krijgen zijn angsten, depressie, (posttraumatische) stress, burn-out, obsessief compulsieve stoornis, verlies, een negatief zelfbeeld en onbegrepen lichamelijke klachten. Ypse behandelt zowel volwassenen als jeugdigen met lichte tot matig ernstige psychische klachten.

Ypse onderscheidt zich van andere praktijken op het gebied van het behandelen van onbegrepen lichamelijke klachten en het begeleiden van mensen met chronisch psychiatrische klachten. Ypse gelooft dat voorkomen beter is dan genezen. Daarom biedt Ypse een collectieve preventie-activiteiten voor alle leeftijden. Zorg voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KOV) en depressiepreventie zijn belangrijke aandachtsgebieden bij Ypse. Groepstrainingen op het gebied van sociale vaardigheid, gedrag en lotgenotencontact zijn vaste onderdelen in het aanbod. Ypse werkt hierin samen met het Regionaal Trainingscentrum ‘s-Hertogenbosch.

Leerjaar 2: Reinier van Arkel, Psychotraumacentrum Zuid-Nederland (PTC-ZN)
Het PTC (Psychotraumacentrum Zuid-Nederland) is een bovenregionaal onderzoeks-, behandel- en kennis en onderzoekscentrum en specialist in de behandeling van mensen met (complexe) Post Traumatische Stress Stoornissen (PTSS). Het PTC draagt het keurmerk TOPGGZ. Het multidisciplinaire team heeft als missie het ontwikkelen en bieden van kwalitatief hoogwaardige diagnostiek en behandeling van posttraumatische stressstoornissen in de specialistische en hoog specialistische GGZ, waarbij de kwaliteit van de behandeling is aangemerkt als TOPGGZ. Het PTC heeft naast deze generieke traumabehandeling expertise opgebouwd in de zorg voor een aantal specifieke doelgroepen waaronder: veteranen, geüniformeerden, asielzoekers, vluchtelingen en statushouders. Onderzoek en innovatie van zorg staat bij dit team hoog in het vaandel.

Binnen het Psychotraumacentrum Zuid Nederland hebben we een breed en divers zorgaanbod, ambulant en klinisch. Het PTC heeft de expertise om contextuele en systemische factoren, die van invloed zijn op aard en ernst van deze problematiek én op beloop en effect van de behandeling, te integreren in de traumabehandelingen en zorgprogramma’s. Momenteel lopen er een aantal onderzoeken naar vernieuwende gezinsbehandelingen waarin PTSS-problematiek een rol speelt. Qua samenwerkingen werkt het PTC veel met nationale en internationale (netwerk) partners. Het PTC is internationaal actief binnen diverse kennisdelingsnetwerken en neemt zowel binnen als buiten Reinier van Arkel een voortrekkersrol op zich in de beweging richting netwerkpsychiatrie.

Leerroute 12

Leerjaar 1: Kentalis – standplaats Sint-Michielsgestel

Wie je bent is zeker zo belangrijk als wat je al kunt. Laat jezelf zien en kom werken bij Kentalis! Jouw werk draagt bij aan goede zorg en goed onderwijs voor onze cliënten en leerlingen. Jij gaat op zoek naar de manier van communiceren die het best bij hen past. Jij helpt ze stap voor stap verder om naar vermogen mee te doen aan het leven van alledag. Dat maakt jouw werk waardevol. Samen staan wij voor één Kentalis.

Leerjaar 2: Reinier van Arkel, Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA)
Op Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) Coornhert, gelegen op zorgpark Voorburg, behandelt men klinisch forensisch psychiatrische cliënten die een delict hebben gepleegd. Het doel van behandeling is het risico op het plegen van nieuwe strafbare feiten te verminderen zodat herstel naar een veilig verblijf in de samenleving mogelijk is. Kenmerkend voor de FPA is dat de balans tussen veiligheid en persoonsgerichte zorg centraal staat. Een multidisciplinair team werkt samen aan diagnostiek, behandeling, begeleiding en re-integratie van elke cliënt. Men stelt elke dag opnieuw alles in het werk om kwalitatief hoogstaande en veilige zorg te bieden. De FPA is een onderdeel van de forensische keten en werkt nauw samen met het Forensisch FACT en de reguliere geestelijke gezondheidszorg.

Leerroute 13

Leerjaar 1: Reinier van Arkel, Herlaarhof poli Veldhoven
Poli Veldhoven betreft een eenheid met een polikliniek en Specialistische Groepsbehandeling (deeltijdbehandeling). Poli Veldhoven is een multidisciplinair team voor diagnostiek en behandeling aan kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar en hun ouders/verzorgers waarbij sprake is van ernstige psychische en/of psychiatrische klachten. Het team kenmerkt zich door een collaboratieve houding en narratief systemische blik waarbij het verhaal van de cliënt en samenwerking met ouders het uitgangspunt van de herstelondersteunende zorg vormen. Het team richt zich zowel op IMH-zorg en ontwikkelingsproblematiek als op stemmings-, trauma- & hechtinggerelateerde- en (beginnende) persoonlijkheidsproblematiek. Men werkt nauw samen met gemeentes en organisaties binnen het domein van de Jeugdzorg in het kader van consultatie en versterking van bestaande zorgnetwerken. Daarnaast is er sprake van een goede samenwerking en co-productie met (V)SO Zuiderbos die op hetzelfde terrein zit.  Locatie Veldhoven maakt onderdeel uit van hoofdlocatie Herlaarhof Vught, waar diverse poliklinische en klinische teams gevestigd zijn.

Leerjaar 2: CO-EUR

Co-eur is een specialistische GGZ-instelling die eetstoornissen behandelt in een ambulante setting. De eetstoornissen die er behandeld worden zijn anorexia nervosa (licht), boulimia nervosa, binge-eating disorder, ARFID en de andere gespecificeerde voedings-of eetstoornis.

Co-eur beschouwt het als haar missie een toonaangevend behandel-, kennis- en expertisecentrum te zijn op het gebied van eetstoornissen en daarmee gepaard gaande andere psychische problematiek. Onze cliënten krijgen een op maat gemaakte multidisciplinaire behandeling. Dit houdt in dat de behandeling naast psychologie, ook uit de onderdelen diëtetiek, PMT en somatiek kan bestaan. Tijdens je praktijkstage bij Co-eur op locatie Vught ga je intakes doen, stel je behandelplannen op, voer je psychologisch onderzoek uit, participeer je in het MDO en indicatiestelling, behandel je eetstoornissen middels evidence based protocollen en kan je als co-therapeut deelnemen aan groepstherapieën en systeemgesprekken.

Leerroute 14

Leerjaar 1: Reinier van Arkel, Herlaarhof Oss

Poli Oss biedt diagnostiek en behandeling aan (jonge) kinderen en jeugdigen en hun ouders/verzorgers. Men richt zich onder andere op ontwikkelingsproblematiek, IMH-zorg, comorbide leerproblematiek, trauma en hechting en angst- en stemmingsproblematiek. Men werkt hierin zoveel als mogelijk systemisch en vanuit de herstelvisie. Hierin onderhoudt men ook nauwe banden met ketenpartners (bijvoorbeeld GGZ Oost Brabant en de gemeente). Locatie Oss maakt onderdeel uit van hoofdlocatie Herlaarhof Vught, waar diverse poliklinische teams gevestigd zijn.

Leerjaar 2: Cello

Als medewerker van Cello zet je je iedere dag in om mensen met een beperking fijn te laten wonen, werken, leren en ontspannen. Om hierin succesvol te zijn, krijg jij van ons de ruimte. De ruimte om te ontdekken en te groeien in je werk en om je fit en vitaal te blijven voelen. Ook als je nog niet het juiste diploma hebt of onvoldoende werkervaring, ben je welkom bij Cello. We kijken samen naar jouw talenten, competenties en wensen. Jij staat, samen met onze cliënt, op één. Bij Cello doe jij ertoe.