Persoonlijkheidsproblematiek

 

Senior onderzoeker: prof. dr. Paul van der Heijden
e-mail[email protected]

prof. dr. P.T. van der Heijden (Paul) – Radboud Universiteit (ru.nl)

De meeste aandacht gaat uit naar de vroegdetectie en ontwikkeling van persoonlijkheidsproblematiek bij kinderen en jongeren. Mensen met persoonlijkheidsproblematiek ervaren vaak problemen in hun relaties met anderen, hebben emotionele problemen en ervaren een lagere kwaliteit van leven. Bovendien is er vaak sprake van sociaal-maatschappelijke problemen. Het is bekend dat vroegtijdige onderkenning en interventie het beloop en het herstel aanzienlijk kunnen verbeteren. Om deze redenen is er een vroegdetectie en interventieproject gestart waarin het herkennen en behandelen van transdiagnostische factoren die kwetsbaar maken voor persoonlijkheidsproblemen centraal staan.

Binnen deze onderzoekslijn staan vijf thema’s uit het meerjarenbeleidsplan Hart voor Herstel centraal:

  1. Ons eerste doel is het in kaart brengen van persoonlijkheidsproblematiek op een dimensionele, ontwikkelingsgerichte en vooral persoonlijke, niet-stigmatiserende manier. We hebben zowel aandacht voor kwetsbaarheden als voor veerkracht, vermogen tot verandering en herstel. Wij zijn hierbij in het bijzonder gericht op de visie van het netwerk en de mogelijke steun vanuit het netwerk.
  2. Ons tweede doel is het beter begrijpen van zowel de ontwikkeling als het beloop van persoonlijkheidsproblemen en andere psychische stoornissen. Deze kennis is cruciaal om vroegtijdig en gericht te interveniëren op een manier die direct gebaseerd is op wetenschappelijke kennis. Hiermee beogen we ernstige psychische aandoeningen te voorkomen.
  3. Het herstel van kwetsbare kinderen en jongeren heeft onze bijzondere aandacht. Omdat het onderzoek naar herstel en herstelondersteunende zorg in de kinder- en jeugd ggz in figuurlijke zin nog in de kinderschoenen staat, richt ons onderzoek zich op dit moment op de operationalisatie van herstel en positieve gezondheid binnen de kind- en jeugd ggz.
  4. De wens is om de bestaande onderzoekslijn uit te bouwen met aanverwante projecten. Kwetsbaarheden en sterke kanten van jongeren die (nog) niet bij ons in zorg zijn, hebben daarbij onze bijzondere interesse. Hiertoe zullen we in samenwerking met Universiteit Utrecht samenwerkingsverbanden aangaan met de GGD Hart voor Brabant en het Koning Willem 1 college, een school met 14.000 leerlingen die zich met name richt op het Middelbaar Beroepsonderwijs.

Het onderzoek binnen deze onderzoekslijn wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Daarnaast werken we samen met Radbouduniversiteit Nijmegen, Vincent van Gogh Instituut voor ggz en het kenniscentrum persoonlijkheidsstoornissen.

Projecten

  • APOLO: Adolescenten en hun Persoonlijkheids-Ontwikkeling een Longitudinaal Onderzoek: meer informatie op Brabant academie en op Universiteit Utrecht
  • Ontwikkeling tijdens corona? De impact van individuele en omgevingskwetsbaarheid op het vervullen van ontwikkelingstaken en psychosociaal en emotioneel functioneren van jongeren: meer informatie
  • Criminal and dangerous or sick and in need of care? Biases in Decision Making concerning the Treatment of Patients with a Judicial History: Meer informatie