Vacature opleidingsplaats Topklas voor excellente studenten

Binnen de Reinier Academie ontstaat per januari 2025 een vacature voor een gecombineerd Topklas traject voor een excellente gedragswetenschapper!

Reinier van Arkel is een instelling voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Wij bieden diagnostiek en behandeling aan mensen met ernstige en complexe psychische aandoeningen (kinderen, volwassenen en ouderen). Wij streven naar herstel van klachten, persoonlijk herstel en sociaal maatschappelijk herstel van cliënten en hun naasten en hebben veel oog voor contextuele factoren die beschermend of juist beschadigend kunnen zijn. Wij zijn daarnaast een opleidingsinstituut. De Reinier Academie verzorgt alle opleidingen en initieert en ondersteunt wetenschappelijk onderzoek.

Toelating tot de Topklas:

Binnen de Topklas worden talentvolle (research) master psychologen of pedagogen in de gelegenheid gesteld om in een periode van in beginsel zes jaar opgeleid te worden tot GZ-psycholoog generalist, klinisch psycholoog specialist en klinisch wetenschappelijk onderzoeker. Naast een via de reguliere opleidingsinstelling gevolgde aaneengesloten opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en klinisch psycholoog specialist zal de kandidaat in deze periode een academisch proefschrift tot stand brengen.

De vacature omvat een opleidingsplaats voor een psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog en een reservering voor een aaneengesloten opleidingsplaats GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog specialist. De voorkeur gaat uit naar een differentiatie Kind & Jeugd (K&J), maar ook een combinatie met Volwassenen en Ouderen (V&O) is bespreekbaar.

De vacature betreft in eerste instantie een leerarbeidsovereenkomst voor 36 uur als psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog en onderzoeker en – bij een goede evaluatie van de voortgang van het traject – een verlenging van 4 jaar voor 36 uur per week voor de opleiding tot klinisch psycholoog specialist. Tijdens het gehele traject zal de opleideling voor 8 uur per week worden vrijgesteld van productie ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Een positieve uitkomst van de sollicitatieprocedure zal leiden tot een voordracht bij de hoofdopleider van de GZ-opleiding bij de opleidingsinstelling (RINO Zuid of Rino Groep), een voordracht bij de hoofopleiders van de Topklas (mw. prof. dr. Hanna Swaab en dhr. prof. dr. Jos Egger) en later nog bij de hoofopleider van de opleiding tot klinisch psycholoog.

De opleidingsplaats:

Voor de GZ-opleiding zal op minimaal twee verschillende afdelingen gewerkt worden binnen (een combinatie van) de volgende eenheden: Herlaarhof (Kinder en Jeugdpsychiatrie) en Reinier in de Wijk, een eenheid bestaande uit diverse ambulante specialistische teams en ziekenhuispsychiatrie, ouderen en cognitie. Tijdens de sollicitatieprocedure zijn de specifieke stageplaatsen nog niet bekend, je solliciteert naar een opleidingsplaats waarbij later in overleg de specifieke afdeling zal worden bepaald. De opleidingsplaatsen zijn zowel op ambulante afdelingen, in deeltijd-teams en/of op klinische afdelingen.

Binnen het team wordt werkbegeleiding door collega GZ-psychologen gegeven. Daarnaast zijn er wekelijks supervisiecontacten ten behoeve van diagnostiek, indicatiestelling, behandeling en overige taken. Je neemt actief deel aan het multidisciplinair overleg, wetenschappelijke referaten en intervisie. De praktijkopleider draagt zorg voor een inhoudelijk interessant, aanvullend en aansluitend opleidingsprogramma.

Het inhoudelijke traject voor de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog bestaat uit het verrichten van psychodiagnostiek bij meervoudige, complexe problematiek, indicatiestelling en behandeling (waaronder psychotherapie) en overige taken, waaronder een managementopdracht, conform het opleidingscurriculum. De taken worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een werkbegeleider van de afdeling waar de opleiding plaatsvindt. Bij het uitoefenen van de functie zal gewaarborgd worden dat voldaan wordt aan de eisen van de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog, zoals geformuleerd in het besluit specialisme klinische psychologie.

Op www.reiniervanarkel.nl is meer informatie te vinden over de verschillende locaties en zorgprogramma’s van de eenheden. Het praktijkgedeelte van de opleiding wordt verder inhoudelijk vormgegeven door de P-opleider vanuit de Reinier Academie in samenwerking met opleidingsinstelling. 

Wij vragen:

  • Een afgeronde research master in de sociale wetenschappen én een afgeronde klinische master in de psychologie, pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde; of een combinatietrack van een research- en klinische master.
  • Commitment om je voor langere tijd aan Reinier van Arkel te verbinden.

Daarnaast beschik je bij voorkeur over de volgende persoonlijke eigenschappen:

  • Moed, durf en doorzettingsvermogen;
  • Een ruime mate van zelfstandigheid en reflectief vermogen;
  • Evenwichtigheid en stressbestendigheid;
  • Voldoende flexibiliteit en planningsvaardigheden;
  • Uitmuntende communicatieve vaardigheden;
  • Goed kunnen samenwerken, zowel interdisciplinair als multidisciplinair. 

Wij bieden:

1. Uitstekende begeleiding tijdens dit traject door, de werkbegeleiders en supervisoren van Reinier van Arkel en een team van onderzoekers: prof. dr. Paul van der Heijden, dr. Odilia Laceulle, dr. Hilde Schuiringa, dr. Nagila Koster.

2. Uitstekende overige arbeidsvoorwaarden: de aanstelling is tijdelijk voor de duur van de GZ-opleiding (2 jaar) voor 36 uur per week. Bij goed functioneren zal het contract worden verlengd met minimaal 4 jaar ten behoeve van het opleidingstraject tot GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog. Salariëring conform cao ggz, FWG 3.0. Studiefaciliteiten worden verleend in de vorm van 100% vergoeding van de opleidingskosten (cursusgeld, supervisie, reiskosten, literatuur) én cursustijd. Er is ook budget voor bezoek aan internationale congressen.

Omschrijving van het onderzoeksproject:

Voor de huidige vacature is er een promotieproject binnen de onderzoekslijn persoonlijkheidsproblematiek voorzien. Het betreft onderzoek naar de ontwikkeling van persoonlijkheid en psychische aandoeningen. Zie https://www.uu.nl/onderzoek/apolo voor meer informatie.

Meer informatie:

Informatie over het theoretische gedeelte van de opleiding kan worden opgevraagd bij RINO-Zuid. Voor vragen over de praktijkopleiding kun je contact opnemen met de heer prof. dr. Paul van der Heijden, P-opleider Reinier van Arkel. Hij is te bereiken op telefoonnummer 073 – 6586065.

Solliciteren:

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door vóór maandag 26 mei 2024 een sollicitatiebrief met CV, een kopie beroepsvooropleidingseisen (LOGO-verklaring), cijferlijsten en twee referentiebrieven in te sturen via de “solliciteer hier” button op de vacaturepagina op de werken bij website van Reinier van Arkel!

De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op: 31 mei 2024.

Bij de werving en selectie van kandidaten voor deze functie houden wij ons aan het interne doelgroepenbeleid,

zoals vastgesteld in het ‘Beleidskader voor werving en selectie’.

Een vast onderdeel van de sollicitatieprocedure is een referentiecheck.